Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Dla Autorek i Autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTOREK I AUTORÓW

Przyjmujemy niepublikowane wcześniej artykuły naukowe w języku polskim i angielskim. Nabór do numerów tematycznych czasopisma wunderBlock ogłaszany jest na pośrednictwem strony internetowej.

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć w osobnych plikach:
1. Artykuł wraz z bibliografią
2. Krótki biogram autora/autorki lub autorów/autorek wraz z adresem e-mailowym oraz (opcjonalnie) numerem ORCID
3. Abstrakt w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi

Prosimy o przygotowanie nadsyłanych do redakcji artykułów według poniższych reguł:

FORMAT TEKSTU
• Dokument doc, docx, odt
• Czcionka: Times New Roman 12
• Interlinia: 1,5
• Tekst wyjustowany
• Nowy akapit z wcięciem akapitowym (klawisz Tab)
• Tytuły książek, esejów, artykułów i filmów pisane kursywą, tytuły wierszy i czasopism – w cudzysłowie
• Krótkie cytaty w tekście w cudzysłowie
• Dłuższe cytaty wydzielone (klawisz Tab dla całego wydzielonego tekstu), czcionka 11
• Opuszczenia w cytatach oznaczane […]
• Cudzysłowy wg wzoru „Marcin ‘Parapet’ Kiełbasiński”
• Słowa obcojęzyczne kursywą
• Wyróżnienia boldem

FORMAT PRZYPISÓW
• Przypisy klasyczne, na dole strony
• Czcionka Times New Roman 10 pt
• Pojedynczy odstęp między wierszami
• Wyjustowane

Książki
K. Theweleit, Męskie fantazje, przeł. M. Falkowski, M. Herer, PWN, Warszawa 2015, s. 106.
G. Durand, Oblicza czasu, przeł. Cz. Grzesiak, w: K. Falicka (red.), Potęga świata wyobrażeń. Archetypologia według Gilberta Duranda, Wydawnictwo Bułka, Lublin 2002, s. 35.
S. Pekerman, Becoming-Wolf: From Wolfman to the Tree Hugers of Turkey, w: C. Gardner, P. MacCormack (red.), Deleuze and the Animal (Deleuze Connections), Edinburgh University Press, Edinburgh 2017, s. 321.
G.Deleuze, F.Guattari, What is philosophy?, przeł. H. Tomlinson, G. Burchell, Columbia University Press, New York, 1994, s. 82.

Artykuł w tomie zbiorowym
J.-F. Kervégan, Carl Schmitt i „jedność świata”, przeł. P. Płucienniczak, w: Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 87.

Artykuł w czasopiśmie
W. Benjamin, Przyczynek do krytyki przemocy, przeł. A. Lipszyc, „Kronos. Metafizyka Kultura Religia” 2009, nr 4, s. 36.

Źródła internetowe (w nawiasie okrągłym data dostępu)
Z. Sajnóg, Na przykładzie Gdańska, https://www.gdanskstrefa.com/na-przykladzie-gdanska-cz-4-urbanistyka/ (06.01.2021).

Kolejny cytat z przywoływanego wcześniej tekstu
W. Benjamin, Przyczynek do krytyki przemocy, s. 40.

Przywołanie tej samej pozycji w następnym przypisie: Tamże.

FORMAT BIBLIOGRAFII
Prosimy o przygotowanie bibliografii zgodnie z formatem przypisów.

NADSYŁANIE TEKSTÓW
• Teksty sformatowane według powyższych reguł wraz z wymaganymi informacjami dodatkowymi prosimy nadsyłać na adres wunderblock@wunderblock.pl.
• Jeśli tekst ma zawierać materiały graficzne (zdjęcia, ilustracje, wykresy), prosimy załączać je w osobnym pliku w formacie jpg lub gif. Autorzy/autorki są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na publikację ilustracji. Materiały graficzne należy opisać w bibliografii, a w korpusie tekstu powinna się znaleźć informacja o tym, gdzie ilustracja powinna zostać zamieszczona. W uzasadnionych sytuacjach redakcja może opublikować tekst bez nadesłanych materiałów graficznych.
• Jeśli artykuł powstał w ramach projektu grantowego, prosimy o zamieszczenie informacji o tym (wraz z nazwą jednostki finansującej oraz numerem grantu) na ostatniej stronie dokumentu z artykułem.
• Publikowane w czasoPiśmie artykuły podlegają procedurze double-blind review (podwójna ślepa recenzja), w związku z czym prosimy autorów/autorki o usunięcie lub ukrycie w treści artykułu informacji, które wskazywałyby na ich tożsamość.