Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Zasady przyjmowania tekstu

Proces oceny nadsyłanych do czasopisma wunderBlock artykułów jest dwustopniowy:

1. Ocena redakcyjna – polega na wstępnej ocenie zgodności tekstu z wymogami opisanymi przez redakcję (patrz zakładka Dla Autorek i Autorów). Ocenie podlega także poziom merytoryczny artykułu oraz poprawność językowa. Oceny dokonuje kolegium redakcyjne lub redaktor/redaktorka prowadząca numeru tematycznego. Wynikiem tej oceny może być:
• odrzucenie tekstu z powodu niespełnienia wymogów,
• przekazanie tekstu do recenzji.
O odrzuceniu tekstu lub przekazaniu go do dalszej oceny recenzentom autorzy/autorki są powiadamiane mailowo do 4 tygodni od czasu nadesłania tekstu na adres redakcji.

2. Double-blind review – Artykuły pozytywnie ocenione na pierwszym etapie oceny kierowane są do recenzji zgodnie z procedurą podwójnej ślepej recenzji, która ma charakter dwustronnie anonimowy (recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości). Kolegium redakcyjne powołuje co najmniej dwóch recenzentów specjalizujących się w tematyce artykułu. Recenzenci w swojej ocenie uwzględniają m.in. oryginalność ujęcia tematu, uwzględnienie bieżącej literatury przedmiotu, metodologię oraz wkład tekstu w aktualny stan badań. Recenzenci podejmują decyzję o:
• zakwalifikowaniu artykułu do publikacji bez zmian,
• zakwalifikowaniu artykułu do publikacji po dokonaniu zmian bez konieczności ponownej recenzji,
• zakwalifikowaniu artykułu do publikacji po koniecznych zmianach i ponownej recenzji,
• niezakwalifikowaniu artykułu do publikacji.

Recenzje niezawierające nazwisk recenzentów przekazywane są autorom/autorkom mailowo do 3 miesięcy od czasu skierowania tekstu do recenzji.
W przypadku gdy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, kolegium redakcyjne lub redaktor/redaktorka prowadząca numeru decyduje o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do publikacji lub przekazuje artykuł do oceny trzeciemu recenzentowi.

W przypadku gdy recenzenci rekomendują wprowadzenie zmian i konieczność ponownej recenzji, autor/autorka jest proszony o poprawienie artykułu zgodnie z sugestiami recenzentów. Gdy tak się stanie, kolegium redakcyjne lub redaktor/redaktorka prowadząca numeru ponownie powołuje recenzentów do oceny zgodności zmian wprowadzonych przez autora/autorkę z rekomendacjami zawartymi w recenzjach.

Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji podejmuje redaktor/redaktorka prowadząca danego numeru czasopisma na podstawie otrzymanych recenzji.